Nejčastěji kladené dotazy – Konsolidační balíček 2023
 • 9 Minuty ke čtení
 • Tmavý
  Světlý
 • Pdf

Nejčastěji kladené dotazy – Konsolidační balíček 2023

 • Tmavý
  Světlý
 • Pdf

Shrnutí článku

Tato stránka je aktualizována dle „Metodické informace ke zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1.ledna 2024.


V jakém zákoně nalezneme úpravy zaměstnaneckých benefitů pro rok 2024?

Úprav zaměstnaneckých benefitů se týká zákon č. 349/2023 publikovaný ve Sbírce zákonů 12.12.2023. Zde se můžete podívat na shrnutí hlavních změn v daňových a souvisejících oblastech.

Jak se budou posuzovat body převedené na kartu z letošního roku (2023)? Prokazatelně budou vyfakturované, ale nečerpané, budou spadat do nového limitu?

Dle informace finanční správy platí, že pokud zaměstnavatel na kartu nabíjí „body“, které představují ekvivalent peněžní částky (hodnoty k čerpání), a čerpání „bodů“ ze strany zaměstnanců není zaměstnavateli zúčtováno (tj. zaměstnavatel nemá další kontrolu nad čerpáním plnění jednotlivých zaměstnanců, a to jak z pohledu hodnoty, tak konkrétního účelu čerpání), pak v tomto případě ke vzniku nepeněžního příjmu zaměstnance došlo již připsáním bodů na benefitní kartu (nabitím). Mělo by tedy platit, že pokud byly body připsány a vyfakturovány v roce 2023, ale jsou čerpány v roce 2024, do nového limitu nespadají. Příjem vznikl již v roce 2023 (a posuzuje se podle tehdejší legislativy).

Co se zbývajícími body v cafeterii za rok 2023, budou podléhat novým podmínkám od roku 2024?

Dle nové informace finanční správy v tomto případě záleží na právním nastavení vztahu zúčastněných subjektů a jsou možné zejména dvě varianty:

 1. Pokud zaměstnavatel na kartu nabíjí „body“, které představují ekvivalent peněžní částky (hodnoty k čerpání), a čerpání „bodů“ ze strany zaměstnanců není zaměstnavateli zúčtováno (tj. zaměstnavatel nemá další kontrolu nad čerpáním plnění jednotlivých zaměstnanců, a to jak z pohledu hodnoty, tak konkrétního účelu čerpání), pak v tomto případě ke vzniku nepeněžního příjmu zaměstnance dochází připsáním bodů na benefitní kartu. V tomto případě tedy převedené body novým podmínkám podléhat nebudou, ke vzniku příjmu došlo již nabitím bodů a uplatní se pravidla roku 2023.

 2. Pokud zaměstnavatel na kartu nabíjí „body“, které jsou ze strany společnosti poskytující benefitní karty zaměstnavateli vyúčtovány na základě skutečného čerpání nepeněžních plnění ze strany zaměstnanců, vzniká nepeněžní příjem zaměstnance až v momentě vlastního čerpání benefitu. V tomto případě tedy převedené body novým podmínkám podléhat budou.

Jak se bude pohlížet na čerpání bodů zaměstnanců, když si zůstatek na konci roku (aby jim nepropadl) uloží do Slevomatu, kde je následně mohou čerpat do půl roku?

Toto je složitější otázka.

V případě, že zaměstnavatel je v režimu nabití (tj. příjem vzniká nabitím), pak příjem vznikl již v roce 2023 a další čerpání bodů v roce 2024 již pro limit 2024 nehraje roli. Otázkou je, zda Slevomat zajistí, že body budou použity pouze na benefity, které splňují věcný rozsah §6-9-d) ZDP. Protože pokud by například bylo možné ve Slevomatu body využít na nákup elektroniky (nebo slevu na tento nákup), tak by to znamenalo, že nebyla splněna věcná podmínka pro osvobození (ani v roce 2023 ani v roce 2024).

V případě, že je zaměstnavatel v režimu čerpání (tj. příjem vzniká pořízením benefitu), pak bude nutné sledovat a do limitu 2024 započítávat i benefity pořízené v roce 2024 přes Slevomat. Poznámka o věcném určení platí i zde.

Pokud letos (2023) zaplatím zimní dovolenou volnočasovými prostředky v hodnotě 20.000 Kč, a ta bude stornována ze strany poskytovatele, jak to ovlivní limit v roce 2024?

Předpokládáme, že zaměstnanec by nedostal zpět peníze (to by bylo zdanitelným příjmem), ale že by se prostředky vrátily do benefitních bodů. Pak zde opět platí závislost na obecném režimu (nabití nebo čerpání), který zaměstnavatel uplatňuje. Jak k nabití, tak k čerpání sice došlo již v roce 2023 (příjem roku 2023), ale v případě režimu čerpání by vrácené prostředky měly být vyúčtovány zaměstnavateli, ten by si měl opravit mzdový list za rok 2023 a jakmile budou tyto body v roce 2024 znovu použity, půjde o nové čerpání podléhající limitu.

Pokud klient v dnešní době přiznává do mzdových listů osvobození benefitů na základě převodu bodů na kartu z cafeterie, jak to bude v souladu s následným reportem čerpáním z karty?

Z dotazu vyplývá, že je klient v režimu nabití. V tomto případě vzniká nepeněžní příjem v okamžiku připsání bodů a následné čerpání již není relevantní.

Pokud jako klient máme fiskální rok, bude se limit počítat za kalendářní nebo fiskální rok?

Na benefity se bude vždy vztahovat limit za kalendářní rok.

Bude si moci klient v cafeterii popř. na kartě vybrat, zda bude chtít, aby jeho zaměstnanci překračovali daný limit?

Implicitně bude cafeterie či karta nastavena s limitem. Nicméně pokud si klient bude přát, aby mohli jeho zaměstnanci limit překročit, tak naše produkty budou připraveny i na tuto možnost. Zároveň Vám poskytneme report, dle kterého budete moci zaměstnanci benefit dodanit.

Ohledně jazykových kurzů. Lze kurzy považovat za benefit, u kterého sleduji zákonný strop 21.983? Anebo si můžeme říct, že to není benefit, jedná se o rozvoj ZCů a tudíž se toho strop netýká?

Pokud se jedná o vzdělávání související s výkonem práce, tak se do limitu nepočítá.

Jaké benefity pro zaměstnance nevstupují do ročního limitu?

Do ročního limitu na volnočasové benefity se nepočítá penzijní a životní pojištění a do limitu také nevstupuje vzdělávání spojené s výkonem práce zaměstnance.

Jako zaměstnavatel přispíváme zaměstnancům na volnočasové benefity částkou vyšší, než je plánovaný limit. Bude možné přesunout část těchto prostředků nad limit do stravného?

Ano, spadáte-li do jedné z těchto dvou skupin zaměstnavatelů:
a. Příspěvek klienta na stravné do výše 116,20 (čili NH do 211)
b. Stravné bez spoluúčasti zaměstnance do 116,20 NH

V obou těchto případech se to nově vyplatí i zaměstnavateli, protože převis z volnočasu do stravného bude nyní daňově uznatelný. Zaměstnanci se sice sníží objem prostředků pro volnočasové benefity, nicméně o to se mu navýší příspěvek na stravném.

Budou se do limitu započítávat teambuildingy, firemní večírky aj.?

Pokud se bude jednat o neveřejné, příležitostné a přiměřené akce sportovního a kulturního charakteru, tak budou od limitu osvobozeny, tzn. nebudou do něj spadat. (firemní večírky, dětské dny, oslavy výročí firmy, apod.)

Jak se bude chovat v roce 2024 využívání firemní chaty, školky apod.?

V těchto případech by se měl dodanit rozdíl mezi cenou stanovenou za firemní chatu (školku) vs nabídky v obdobné lokalitě a úrovni.

Pokud bychom zaměstnanci v příštím roce dodaňovali benefity, je v návrhu zákona plánována nějaká daňová změna na straně zaměstnance? Mohl by pro něj být benefit méně výhodný, než tento rok?

Ano, v návrhu zákona je plánované navýšení odvodů (sociální a zdravotní pojištění) zaměstnance ze současných 11 % na 11.6 %.

Jak postupovat v případě směny bodů v cafeterii za placené a neplacené volno?

V případě směny za placené i neplacené volno se toto čerpání nebude počítat do limitu. V případě placeného volna však půjde o peněžitý příjem, který bude podléhat odvodům daně a pojistného.

Pokud bude v rámci trvání PP zaměstnanci přiznaný benefit volnočas a dán do mzdového listu při převodu na kartu, ale zaměstnanec body na kartě nevyčerpá po dobu trvání PP, bude na straně zaměstnavatele povinnost dodanit?

Benefity lze poskytovat i zaměstnancům, kteří již ukončili PP. Stejně tak je možné, aby při ukončení PP benefitní body bývalému zaměstnanci zůstaly a on je mohl čerpat. Pokud bude hodnota bodů pod limitem, nic se neděje. Pokud by však zaměstnavatel posuzoval limit podle čerpání a došlo by k překročení limitu po ukončení PP (a po zúčtování poslední mzdy), pak má zaměstnavatel povinnost srazit a odvést daň a pojistné, ale již nemá z čeho. Odvést tak bude muset pojistné a daň i za zaměstnance a vznikne mu za tímto bývalým zaměstnancem pohledávka.

Jak se bude řešit dodanění u zaměstnance, který je dlouhodobě v pracovní neschopnosti?

Pokud by taková situace nastala, zaměstnavatel musí odvést daně a pojistné. Vznikne mu tak pohledávka za zaměstnancem. Podobně jako v případě, když má zaměstnanec dodaňováno 1 % z hodnoty auta a je celý měsíc na nemocenské.

Jak se limit na volnočasové benefity chová při změně zaměstnavatele nebo při souběhu zaměstnání?

Limit 21.983 Kč se vztahuje na čerpání jednoho zaměstnance u jednoho zaměstnavatele bez ohledu na typ úvazku.

Jak dlouhá bude expirace prostředků na kartě?

Expirace bodů na kartě zůstává 2 roky od nabití.

Bude se roční limit rozpočítávat na jednotlivé měsíce nebo se limit může čerpat jednorázově?

Limit na volnočasové benefity je na rok, je možné ho čerpat i jednorázově. Limit se nevztahuje na stravné.

Multisport karta se též započítává do limitu?

Ano.

Má smysl od nového roku upravovat nastavení pro stravné našich zaměstnanců?

Ano, legislativní úprava, která se týká stravného zruší povinnost podílu spoluúčasti zaměstnavatele 55 % a zaměstnance 45 %.
Pokud je vaše současná nominální hodnota do 194 Kč, tak vám buď stačí pouze vydat směrnici a pokračovat beze změn, nebo můžete využít možnosti navýšit příspěvek zaměstnavatele (až do 116,20 Kč), a tím ještě více optimalizovat své náklady a zaměstnancům přidat na nominální hodnotě (bez jakékoli úpravy spoluúčasti zaměstnance). Pro vaše ideální nastavení můžete využít kalkulačku na www.edenred.cz/balicek.

Započítává se příspěvek FKSP na stravování do limitu 116,20 Kč?

V roce 2023 není podstatné z jakých zdrojů a v jaké výši je příspěvek zaměstnavatele (kromě paušálu) hrazen, bude vždy pro zaměstnance plně osvobozen. Ale máte omezení daná rozpočtovými pravidly, vyhláškami ke stravování a pravidly FKSP.
Od 2024 bude limit navýšen (211 Kč), ale zároveň se budou příspěvky zaměstnavatele ze všech zdrojů (z rozpočtu i z FKSP) sčítat a při překročení se nad limit bude dodaňovat a odvádět pojistné.

Máme stravenky v hodnotě 190 Kč, 55 % platí firma, 45 % zaměstnance. Vejdeme se do osvobozeného limitu?

Pro vás se v novém roce vůbec nic nemění. Stačí pouze vydat interní směrnici ke stravnému. Šablony směrnic Edenred velmi rád poskytne na požádání.

Zvažujeme stravenky v hodnotě 200 Kč = úhrada 115 Kč provozní prostředky zaměstnavatel, 45 Kč příspěvek ze sociálního fondu a 40 Kč platba zaměstnanec = bude vše pro obě strany daňově uznatelné?

Bohužel nikoliv.
Od 2024 bude limit navýšen (211 Kč), ale zároveň se budou příspěvky zaměstnavatele ze všech zdrojů (z nákladů i ze sociálního fondu, z jiných fondů) sčítat a při překročení se nad limit bude dodaňovat a odvádět pojistné. Ve Vašem případě by to znamenalo, že příspěvek zaměstnavatele bude 115+45 Kč, tj. 160 Kč, takže 40-42 Kč bude nadlimitní a bude se zaměstnanci dodaňovat a jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel budou platit pojistné.
Na straně zaměstnavatele by ale mohl být celkový příspěvek 160 Kč alespoň daňově uznatelný. Pro to bude potřebná směrnice. Zároveň by celkový příspěvek zaměstnavatele neměl být hrazen ani z části z fondů tvořených ze zisku po zdanění, protože tím se daňové uznatelnosti zbytečné vzdáváte.

Nemáme žádný fond. Vše (stravenky, penzijní, benefity) hradíme z rozpočtu města. Je možné stravenky do výše 70 % stravného poskytovat bez spoluúčasti zaměstnance a plnou hodnotu stravenky uhradí zaměstnavatel?

Ano, toto je možné.

Máme příspěvek na rekreaci dětí (tábory), počítá se tento příspěvek do limitu na dovolenou?

V novém roce již nebude samostatný limit na cestování. Příspěvek na rekreaci dětí ale bude vstupovat do celkového limitu na volnočasové benefity.

Je očkování zaměstnanců proti chřipce nebo jiná nadstandardní zdravotní péče benefit pro zaměstnance, který se taktéž zahrnuje do tohoto limitu?

Pokud není toto očkování upraveno jako povinné pro výkon zaměstnanců, tak se jedná o benefit, který vstupuje do ročního limitu. To stejné platí i pro jinou nadstandardní zdravotní péči.

Ovoce na pracovišti – opravdu budeme muset rozpočítávat na zaměstnance kvůli odvodům?

Drobné občerstvení na pracovišti se nebude počítat do limitu na stravné.

V případě změny zaměstnavatele v průběhu roku se převádí benefit poměrem? Je to tak i u nástupu či ukončení pracovního poměru v průběhu roku?

Limit platí pro každého zaměstnavatele zvlášť. Při změně zaměstnání se tak limit počítá opět od nuly.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz?
Obraťte se na naše zákaznické centrum na

 nebo Po-Pá 8:00-17:00 hod na tel. číslech:

 • pro zaměstnavatele a partnery: +420 234 662 340
 • pro zaměstnance:  +420 296 363 000

Byl tento článek užitečný?