Nejčastěji kladené dotazy – Konsolidační balíček 2023
 • 8 Minuty ke čtení
 • Tmavý
  Světlý
 • Pdf

Nejčastěji kladené dotazy – Konsolidační balíček 2023

 • Tmavý
  Světlý
 • Pdf

Article Summary

Vážení klienti,
Některé změny a úpravy provedené tzv. „konsolidačním balíčkem“ nemají v současné době jednoznačný výklad, takže názory daňových expertů se mohou lišit, a navíc v současné době ještě nejsou k dispozici důležitá výkladová stanoviska finanční správy. V reakci na to se snažíme naše odpovědi průběžně zpřesňovat, proto si zde vždy zkontrolujte naše nejaktuálnější komentáře.
Váš Edenred


Pokud jako klient máme fiskální rok, bude se limit počítat za kalendářní nebo fiskální rok?

Na benefity se bude vždy vztahovat limit za kalendářní rok.

Jak se budou posuzovat body převedené na kartu z letošního roku? Prokazatelně budou vyfakturované, ale nečerpané, budou spadat do nového limitu?

Nabití prostředků na kartu ještě není čerpáním. Čerpáním se myslí okamžik, kdy zaměstnanec nakoupí nebo zaplatí za benefit. Takto nabité prostředky se budou počítat v příštím roce do limitu čerpání zaměstnance. To je nejspíš nejpravděpodobnější a nejčastější výklad. Upozorňujeme ale, že diskuse se zástupci daňové správy o jiných variantách výkladu stále probíhají a je možné, že daňová správa v řádu několika týdnů vydá bližší výklad, který může být takový, že body nabité v roce 2023 se budou posuzovat podle stávající úpravy (bez limitu, kromě rekreace). Tudíž, čerpání v roce 2023 je "bezpečné", zatímco pouhé nabití bodů může, ale nemusí být v budoucnosti považováno za dostatečné.

Co se zbývajícími body v cafeterii za rok 2023, budou podléhat novým podmínkám od roku 2024?

Ano, body, které se převedou do nového roku může zaměstnanec standardně čerpat. Ale jejich čerpání vstupuje do ročního limitu.

Bude si moci klient v cafeterii popř. na kartě vybrat, zda bude chtít, aby jeho zaměstnanci překračovali daný limit?

Implicitně bude cafeterie či karta nastavena s limitem. Nicméně pokud si klient bude přát, aby mohli jeho zaměstnanci limit překročit, tak naše produkty budou připraveny i na tuto možnost. Zároveň Vám poskytneme report, dle kterého budete moci zaměstnanci benefit dodanit.

Ohledně jazykových kurzů. Lze kurzy považovat za benefit, u kterého sleduji zákonný strop 21.983? Anebo si můžeme říct, že to není benefit, jedná se o rozvoj ZCů a tudíž se toho strop netýká?

Pokud se jedná o vzdělávání související s výkonem práce, tak se do limitu nepočítá.

Jaké benefity pro zaměstnance nevstupují do ročního limitu?

Do ročního limitu na volnočasové benefity se nepočítá penzijní a životní pojištění a do limitu také nevstupuje vzdělávání spojené s výkonem práce zaměstnance.

Jako zaměstnavatel přispíváme zaměstnancům na volnočasové benefity částkou vyšší, než je plánovaný limit. Bude možné přesunout část těchto prostředků nad limit do stravného?

Ano, spadáte-li do jedné z těchto dvou skupin zaměstnavatelů:
a. Příspěvek klienta na stravné do výše 107,10 (čili NH do 194)
b. Stravné bez spoluúčasti zaměstnance do 107,10 NH

V obou těchto případech se to nově vyplatí i zaměstnavateli, protože převis z volnočasu do stravného bude nyní daňově uznatelný. Zaměstnanci se sice sníží objem prostředků pro volnočasové benefity, nicméně o to se mu navýší příspěvek na stravném.

Jak se bude pohlížet na čerpání bodů zaměstnanců, když si zůstatek na konci roku (aby jim nepropadl) uloží do Slevomatu, kde je následně mohou čerpat do půl roku? Pro mě má 0 bodů k 31. 12. na kartě, ale čerpat bude po Novém roce.

Nákup kreditu na Slevomatu v roce 2023 nesníží limit v roce 2024, protože toto je čerpáním v roce 2023.

Budou se do limitu započítávat teambuildingy, firemní večírky aj.?

Pokud se bude jednat o neveřejné, příležitostné a přiměřené akce sportovního a kulturního charakteru, tak budou od limitu osvobozeny, tzn. nebudou do něj spadat. (firemní večírky, dětské dny, oslavy výročí firmy, apod.)

Jak se bude chovat v roce 2024 využívání firemní chaty, školky apod.?

V těchto případech by se měl dodanit rozdíl mezi cenou stanovenou za firemní chatu (školku) vs nabídky v obdobné lokalitě a úrovni.

Pokud bychom zaměstnanci v příštím roce dodaňovali benefity, je v návrhu zákona plánována nějaká daňová změna na straně zaměstnance? Mohl by pro něj být benefit méně výhodný, než tento rok?

Ano, v návrhu zákona je plánované navýšení odvodů (sociální a zdravotní pojištění) zaměstnance ze současných 11 % na 11.6 %.

Co se zbývajícími body v cafeterii za rok 2023, budou podléhat novým podmínkám od roku 2024?

Ano, body, které se převedou do nového roku může zaměstnanec standardně čerpat. Ale jejich čerpání vstupuje do ročního limitu.

Pokud letos zaplatím zimní dovolenou volnočasovými prostředky v hodnotě 20.000 Kč, a ta bude stornována ze strany poskytovatele, jak to ovlivní limit v roce 2024?

Pokud je dovolená zrušena a peníze budou vráceny zaměstnanci (refund), budou se tyto prostředky, resp. jejich čerpání počítat do limitu roku, kdy byly prostředky vráceny.
Pokud by se v budoucnu změnil výklad ve smyslu, že moment zdanění se určuje podle nabití, potom by se vrácení prostředků nemělo považovat za nové nabití a takto vrácené benefitní body by tak bylo možné čerpat nad limit. To je ale v tuto chvíli bez bližšího výkladu daňové správy nejisté.

Jak postupovat v případě směny bodů v cafeterii za placené a neplacené volno?

V případě směny za placené i neplacené volno se toto čerpání nebude počítat do limitu. V případě placeného volna však půjde o peněžitý příjem, který bude podléhat odvodům daně a pojistného.

Pokud klient v dnešní době přiznává do mzdových listů osvobození benefitů na základě převodu bodů na kartu z cafeterie, jak to bude v souladu s následným reportem čerpáním z karty?

Tato situace znamená, že klient se k momentu zdanění benefitů staví tak, že tento moment nastává v okamžiku nabití bodů, nikoli až v okamžiku čerpání. Je to jeden ze dvou aktuálně možných výkladů, ale jde o výklad, který má menší oporu v zákoně a judikatuře. Pokud tedy klient například nabije body na rok 2024 v prosinci 2023 (ale nedojde k čerpání bodů) a zároveň toto nabití uvede na mzdových listech zaměstnanců, znamená to, že vůči daňové správě deklaruje, že jde o benefity poskytnuté v roce 2023, kdy ještě limit neexistuje. Takový postup nemusí při kontrole obstát, ale je pravda, že zaznamenáním na mzdovém listu v roce 2023 se snižuje pravděpodobnost, že Finanční úřad při kontrole roku 2024 na tento přístup přijde a bude ho rozporovat.
Pro účely přehledu čerpání jednotlivých zaměstnanců vám poskytneme měsíční reporting.

Pokud bude v rámci trvání PP zaměstnanci přiznaný benefit volnočas a dán do mzdového listu při převodu na kartu, ale zaměstnanec body na kartě nevyčerpá po dobu trvání PP, bude na straně zaměstnavatele povinnost dodanit?

Benefity lze poskytovat i zaměstnancům, kteří již ukončili PP. Stejně tak je možné, aby při ukončení PP benefitní body bývalému zaměstnanci zůstaly a on je mohl čerpat. Pokud bude hodnota bodů pod limitem, nic se neděje. Pokud by však zaměstnavatel posuzoval limit podle čerpání a došlo by k překročení limitu po ukončení PP (a po zúčtování poslední mzdy), pak má zaměstnavatel povinnost srazit a odvést daň a pojistné, ale již nemá z čeho. Odvést tak bude muset pojistné a daň i za zaměstnance a vznikne mu za tímto bývalým zaměstnancem pohledávka.

Jak se bude řešit dodanění u zaměstnance, který je dlouhodobě v pracovní neschopnosti?

Pokud by taková situace nastala, zaměstnavatel musí odvést daně a pojistné. Vznikne mu tak pohledávka za zaměstnancem. Podobně jako v případě, když má zaměstnanec dodaňováno 1 % z hodnoty auta a je celý měsíc na nemocenské.

Jak se limit na volnočasové benefity chová při změně zaměstnavatele nebo při souběhu zaměstnání?

Limit 21.983 Kč se vztahuje na čerpání jednoho zaměstnance u jednoho zaměstnavatele bez ohledu na typ úvazku.

Jak dlouhá bude expirace prostředků na kartě?

Expirace bodů na kartě zůstává 2 roky od nabití.

Bude se roční limit rozpočítávat na jednotlivé měsíce nebo se limit může čerpat jednorázově?

Limit na volnočasové benefity je na rok, je možné ho čerpat i jednorázově. Limit se nevztahuje na stravné.

Multisport karta se též započítává do limitu?

Ano.

Má smysl od nového roku upravovat nastavení pro stravné našich zaměstnanců?

Ano, legislativní úprava, která se týká stravného zruší povinnost podílu spoluúčasti zaměstnavatele 55 % a zaměstnance 45 %.
Pokud je vaše současná nominální hodnota do 194 Kč, tak vám buď stačí pouze vydat směrnici a pokračovat beze změn, nebo můžete využít možnosti navýšit příspěvek zaměstnavatele (až do 107 Kč), a tím ještě více optimalizovat své náklady a zaměstnancům přidat na nominální hodnotě (bez jakékoli úpravy spoluúčasti zaměstnance). Pro vaše ideální nastavení můžete využít kalkulačku na www.edenred.cz/balicek.

Započítává se příspěvek FKSP na stravování do limitu 107,10 Kč?

V roce 2023 není podstatné z jakých zdrojů a v jaké výši je příspěvek zaměstnavatele (kromě paušálu) hrazen, bude vždy pro zaměstnance plně osvobozen. Ale máte omezení daná rozpočtovými pravidly, vyhláškami ke stravování a pravidly FKSP.
Od 2024 bude limit navýšen (odhadem na 118-120 Kč), ale zároveň se budou příspěvky zaměstnavatele ze všech zdrojů (z rozpočtu i z FKSP) sčítat a při překročení se nad limit bude dodaňovat a odvádět pojistné.

Máme stravenky v hodnotě 190 Kč, 55 % platí firma, 45 % zaměstnance. Vejdeme se do osvobozeného limitu?

Pro vás se v novém roce vůbec nic nemění. Stačí pouze vydat interní směrnici ke stravnému. Šablony směrnic Edenred velmi rád poskytne na požádání.

Zvažujeme stravenky v hodnotě 200 Kč = úhrada 115 Kč provozní prostředky zaměstnavatel, 45 Kč příspěvek ze sociálního fondu a 40 Kč platba zaměstnanec = bude vše pro obě strany daňově uznatelné?

Bohužel nikoliv.
Od 2024 bude limit navýšen (odhadem na 118-120 Kč), ale zároveň se budou příspěvky zaměstnavatele ze všech zdrojů (z nákladů i ze sociálního fondu, z jiných fondů) sčítat a při překročení se nad limit bude dodaňovat a odvádět pojistné. Ve Vašem případě by to znamenalo, že příspěvek zaměstnavatele bude 115+45 Kč, tj. 160 Kč, takže 40-42 Kč bude nadlimitní a bude se zaměstnanci dodaňovat a jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel budou platit pojistné.
Na straně zaměstnavatele by ale mohl být celkový příspěvek 160 Kč alespoň daňově uznatelný. Pro to bude potřebná směrnice. Zároveň by celkový příspěvek zaměstnavatele neměl být hrazen ani z části z fondů tvořených ze zisku po zdanění, protože tím se daňové uznatelnosti zbytečné vzdáváte.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz?
Obraťte se na naše zákaznické centrum na

 nebo Po-Pá 8:00-17:00 hod na tel. číslech:

 • pro zaměstnavatele a partnery: +420 234 662 340
 • pro zaměstnance:  +420 296 363 000

Byl tento článek užitečný?